Skadetakst

Er du rammet av uhell?

  • Skade på bygning som har oppstått plutselig er normalt skade som vil bli dekket av forsikringsselskapet!
  • Forsikringstaker plikter å begrense skade.
  • Skaden bør meldes til forsikringsselskap så snart som mulig.
  • Som forsikringstaker kan du engasjere oss om du eller selskapet krever skjønn.
  • Du kan lese mer om dine og selskapets plikter her!

Litt om forsikring

Forsikring er et spleiselag, hvor tanken er at uhellet ikke kan ramme alle samtidig! Forsikring er noe som i større grad begynte å gjøre seg gjeldende etterhvert som bysamfunnet vokste frem. De som bosatte seg i byene var i hovedsak håndverkere, hvor man organiserte seg i håndverkerlaug, og man ordnet seg slik at om noens hjem brant ned, så stilte de andre opp og gjorde det de kunne for å erstatte tapet, og skaden var i hovedsak brann. Derfor fikk også de første forsikringsselskapene navn som Christiania Byes Brann Asseurance Casse, som forøvrig var Landets første forsikringsselskap som ble stiftet i 1753 av Kong Fredrik den femte.
Vi er opplært og godkjent for å bruke rapporteringssystemet In4mo, som blant annet muliggjør rapportering i sanntid tilbake til skadebehandler ved hjelp av utstrakt bruk av nettbrett, web baserte løsninger og smart telefoner. Systemet innebærer integrerte løsninger som forenkler samhandling mellom forsikringsselskap, takstmann og skadeutbedring.

Skadetakst

Vi skal bistå forsikringstakere og forsikringsselskap ved å bidra til at oppgjør og utbedringer ved bygningsskade skal være forutsigbart, og i tråd med Forsikringsavtaleloven (FAL), selskapets vilkår og vilkårene i den enkelte forsikringsavtalen. Ved plutselig og uforutsett bygningsskade er det viktig med kyndig oppfølging med tanke på utbedringsarbeider og ellers hvordan prosessen forløper for forsikringstaker. I større skadesaker fungerer vi som bindeledd og koordinator mellom forsikringstaker, forsikringsselskap og øvrige aktører som er involvert i prosessen. Mindre skadesaker blir ofte løst ved kontantoppgjør etter avtale med forsikringstaker og selskap. Bedriften bistår også med førsteredning og igangsetting av sanering ved skadetilfeller.

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle