Takstmann

Når har du brukt for en takstmann?

Det er betydelige økonomiske interesser knyttet til en bygning, og det impliserer mennesker fra alle samfunnslag. Alle slags mennesker kan ha behov for en takstmann, og mulige rekvirenter av en takst av en bygning eller bygningsskade kan være mange. Eierskap til en bolig slik vi kjenner det i dag, medfører normalt økonomisk engasjement fra mange instanser, og våre kunder og oppdragsgivere er i stor grad enkeltpersoner og finansinstitusjoner med en økonomisk interesse i en bolig eller annen fast eiendom. Ved å engasjere oss bestiller du en dyktig takstmann som har engasjement for sin profesjon.

Verditakst

Verditakst, også kalt verdi og lånetakst er takstmannens verktøy ved behov for verdifastsettelse av en bolig. Ved behov for belåning på en eiendom, eller annet behov for verdifastsettelse som for eksempel ved et arveoppgjør vil en kunne ha god hjelp av en verditakst. I en verditakst inngår en enkel besiktigelse med beskrivelse og arealmåling. Å sjekke hjemmelshaver, altså hvem som er rett eier av takstobjektet, inngår også i takstmanns instruks ved utarbeidelse av en verditakst.

Tilstandsrapport

Som et ledd i myndighetenes tiltak for en trygg bolighandel vil endringer i avhendingsloven med ny forskrift tre i kraft 1.1.2022. Som selger er det ikke lovfestet at du skal bruke en tilstandsrapport i henhold til loven, men det er et sterkt incitament. Selger blir ansvarliggjort i større grad ved at «som den er» prinsippet forsvinner, og bør derved overføre dette ansvaret til en byggesakkyndig. Samtidig er det slik at kjøper, med en tilstandsrapport i henhold til loven i hånd, skal føle seg rimelig trygg på ha gjennomført handelen på riktige premisser og vil derved ha mindre å fare med i en eventuell klagesak. Kort sagt kan man si at ansvar i større grad overføres til profesjonelle parter.

Innbotakst

I forbindelse med bygningsskade forekommer også skade på innbo. Taksering av innboskade kan i prinsippet bety at man takserer alt som er mulig putte inn i en bygning, så sant det ikke går an å forsikre på annet hvis, som for eksempel bil. De fleste innbosaker er forholdsvis enkle, men det vil alltid være verdifullt om forsikringstaker har noe dokumentasjon på sitt innbo, det anbefales å ha digitale bilder lagret på sky basert ekstern disk. Ved behandling av kompliserte innbosaker benytter vi oss av ekspertise som gullsmeder, kunsthandlere samt innbotakstmenn som er mer spesialiserte på innbo.

Forhåndstakst

Ved prosjektering og planlegging av et byggeprosjekt vil man ha behov for finansiering av prosjektet, da kan en forhåndstakst være et nyttig verktøy. Forhåndstaksten baserer seg på det som kommer, og vil ikke være like spesifikk som en verditakst, den vil ha som forutsetning at det er det man planlegger å bygge som blir bygget.

Skadetakst

Ved vurdering av skadeomfang og årsak ved bygningsskade er det vanlig at det utarbeides en skadetakst på oppdrag fra forsikringsselskap. Takstmannens rolle blir her å besiktige skadested, vurdere årsak, skadeomfang og formidle sitt inntrykk av situasjonen på skadestedet videre til skadebehandler hos forsikringsselskap. Videre beregnes erstatningsbeløp, og en viktig oppgave vil være å beregne beløp i henhold til forsikringsavtale, selskapets vilkår og forsikringsavtaleloven. Takstmannens rolle videre i utbedringen av skaden vil variere, ved store og kompliserte skadetilfeller er det vanlig at oppdraget følges opp, og takstmannen vil fungere som byggeleder og bindeledd mellom de ulike aktørene som involveres opp mot skadebehandler i forsikringsselskapet. Du kan ta kontakt med oss dersom du trenger en skadetakst.

Næringstakst

For fastsettelse av verdi på næringseiendom benyttes næringstakst. Ved utarbeiding av en næringstakst kan man legge til grunn mange momenter, men det mest sentrale vil være hva eiendommen innbringer av kroner og øre. Man legger da til grunn netto inntekt på eiendommen mot en gitt kapitaliseringsrente, som vil gi en pris. De fleste vil kjenne dette regnestykket igjen som en enkel ligning. Å benytte næringstakst er i stor grad aktuelt selvsagt ved avhending av næringseiendom, men kan også være aktuelt ved behov for refinansiering/reforhandling av lånebetingelser.

Søknad om tiltak

Vi innehar byggteknisk kompetanse, og kan sende inn byggesøknader i tiltakklasse én og to . Ved eierskifte kan manglende byggesøknader, bruksendring i forbindelse med ombygging etc bli et spørsmål, det er en jobb vi mer enn gjerne påtar oss. Dette dreier seg ofte om relativt enkle grep, som å utarbeide oppdaterte planskisse og foreta en enkel kontroll mot byggeforskrift.

Lånetakst

En lånetakst er det samme som en verditakst, finansinstitusjoner har god nytte av dette når man bruker boligen som sikkerhet for lån, mest typisk opplåning eller refinansiering. I rapporten opereres det med to verdier: Låneverdi og salgsverdi, låneverdien er det takstmann mener er det høyeste som objektet kan belånes med, mens salgsverdien er det takstmann mener eiendommen bør kunne selges for på et åpent, fritt og normalt fungerende marked.

Reklamasjonstakst

Ved bedømmelse av feil eller mangel er det vanlig å benytte en reklamasjonstakst. Takstmannen bedømmer feil eller mangel i forhold til referansenivå, dvs. hvilke forventninger man kan vente seg i forhold til hva det er opplyst om, for eksempel i et salgsprospekt i forbindelse med avhending av en eiendom. Reklamasjonstakst er også vanlig å benytte ved overtagelse av håndverkertjenester og byggeprosjekter, da vil takstmann opptré som en uavhengig part. Vi anbefaler alltid at det i tviste og reklamasjonssaker benyttes reklamasjonstakst og sakkyndig takstmann i sammenheng med kyndig juridisk bistand, dette for på et tidlig stadium å kunne avgjøre om en sak vil stå seg rettslig eller ikke, og for å unngå unødig prosessrisiko og belastning som en rettslig behandling vil medføre.

Radon

Har du bekymringer eller spørsmål knyttet til radon? Vi står i kontakt med landets fremste kunnskapsmiljø på området og kan bistå med målinger og tiltak i forhold til for høye radonverdier i bygning.

Skjønnstakst

Skjønnstakst er en skadetakst. Ved større skadetilfeller er det vanlig at det fra en av partene forlanges skjønn, mest typisk totalskade/brannskade hvor bygning erstattes med nybygg, hovedregelen er at det bør være regningssvarende for at det skal gjennomføres skjønn. En skjønnssak forløper ved at hver av partene engasjerer sin takstmann, og at disse kommer frem til et erstatningsbeløp.

Byggelånsoppfølging

For kredittinstitusjoner som ønsker å føre kontroll med at byggeprosjektet tilføres verdier i samsvar med utbetaling av lån, kan det være aktuelt å benytte en uavhengig takstmann. Takstmannen er en person som har inngående kjennskap til kostnadsbildet knyttet til byggeprosjekter.

Kontakt oss

Telefon: 915 50 213
E-post: post@ktakst.no


Adresse:
Hasseldalsveien 6, 3790 Helle